ประกันภัยรถยนต์,ต่อประกันรถยนต์,ความเสียหายส่วนแรก โดย Asn Broker (asnbroker)

ความเสียหายส่วนแรก (Deductible/Excess) หมายถึง จำนวนเงินค่าความเสียหายในแต่ละครั้งที่ผู้เอาประกันภัยตกลงรับ ผิดชอบเองในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจากอุบัติเหตุจากรถ

ประกันภัยรถยนต์, ประกันรถยนต์ ,ประกันชั้น1, โบรกเกอร์, ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส, ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส, ต่อประกันรถยนต์, broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ, ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์

ค่าเสียหายส่วนแรกแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

1. ความเสียหายส่วนแรกโดยสมัครใจ
สำหรับเจ้าของรถที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความระมัดระวังในการขับรถอาจเลือกรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเอง ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 ประเภทความคุ้มครอง คือ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (รถเราเอง) และคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (รถหรือทรัพย์ สินของบุคคลภายนอก) โดยบริษัทประกันภัยจะลดเบี้ยประกันภัยให้เป็นจำนวนเงินตามเงื่อนไขในสัญญา ความเสียหายโดยสมัครใจนี้ เช่น ประกันชั้น3พลัส หรือประกันชั้น2พลัส ถือเป็นตัวอย่างของความเสียหายส่วนแรกโดยสมัครใจ เพราะกรมธรรมธ์ทั้ง 2 ประเภทนี้หากผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดจะต้องรับผิดชอบเองส่วนหนึ่งปกติค่าความเสียหายส่วนแรก คือ 2,000 บาท
2. ความเสียหายส่วนแรกในกรณีผิดสัญญา
เป็นความเสียหายที่ไม่ได้เป็นไปตามสัญญากรมธรรมธ์ กล่าวคือกรมธรรม์ระบุอีกแบบหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงเป็นอีกแบบหนึ่ง กรณีเช่นนี้บริษัทประกันยังคงรับผิดในความเสียหาย แต่อาจจะเรียกเก็บเบี้ยเพิ่มกับผู้เอาประกัน เบี้ยเพิ่มส่วนนี้อาจเรียกได้ว่าค่าเสียหายส่วนแรก หรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดเงื่อนไขการรับประกัน ซึ่งมีดังนี้
2.1 กรณีกรมธรรม์แบบระบุชื่อ
โดยปกติเราสามารถระบุผู้ขับขี่ได้ 2 คนเผื่อทำให้เบี้ยถูกลง แต่ตอนเกิดอุบัติเหตุ ปรากฎว่ามีบุคคลอื่นขับขี่ ไม่ใช่ 2 คนที่ระบุไว้ในกรมธรรมธ์แถมเป็นฝ่ายผิดด้วย หากเกิดกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรกต่อความเสียหายดังนี้
  • 6,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
  • 2,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

2.2 กรณีใช้รถผิดประเภท
จะเกิดขึ้นในกรณีผู้ซื้อประกัน ซื้อประกันภัยรถยนต์ โดยระบุไว้ว่ารถยนตืดังกล่าวเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล แต่ตอนเกิดอุบัติเหตุพบว่าเอารถไปรับจ้าง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล กรณีเช่นนี้ หากบริษัทพิสูจน์ได้ว่ามีการใช้รถยนต์ผิดประเภท ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ดังนี้ 2,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ตัวอย่างการเกิดเหตุที่เรียกเก็บและไม่เรียกเก็บค่าความเสียหายส่วนแรก

กรณีไม่เก็บค่าความเสียหายส่วนแรก

1. รถชนกับพาหนะอื่นและแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้

2. รถชนเสา/ชนประตู

3. รถชนต้นไม้ยืนต้น/ชนเสาไฟฟ้า

4. รถชนกำแพง

5. ชนคน

6. ชนสุนัข/ชนสัตว์

7. ชนฟุตบาธ

8. รถพลิกคว่ำ

9. รถชนราวสะพาน

10. รถชนกองดิน หรือชนหน้าผา

11. รถชนป้ายจราจร

12. รถชนทรัพย์สินอื่นใดที่ยึดแน่นตรึงตรากับพื้นดิน

 

กรณีเรียกเก็บค่าความความเสียหายส่วนแรก

1. รถถูกขีดข่วน/กลั่นแกล้ง

2. หินหรือวัสดุใดกระเด็นใส่

3. เฉี่ยวกิ่งไม้/สายไฟ/ลวดหนาม

4. รถตกหลุม/ครูดพื้นถนน

5. เหยียบตะปู/วัสดุมีคม/ยางฉีก

6. รถถูกละอองสี/หรือวัสดุใดหล่นมาโดน

7. กระจกรถแตก

8. ไถลตกข้างทางไม่พลิกคว่ำ

9. ถูกวัสดุในตัวรถกระแทกหรือกรีดโดน

10. ภัยธรรมชาติ/น้ำท่วม (สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ในบางประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าความเสียหายส่วนแรก)

11. รถถูกสัตว์กัดแทะหรือขีดข่วน

12. กรณีอื่นๆ แจ้งเหตุไม่ชัดเจน

หมายเหตุ ตามแนวทางปฎิบัตินี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ถ้ามีความชัดเจนจากคู่มือตีความของ คปภ.กรณีกรมธรรม์ของลูกค้ายังเป็นฉบับเดิม ให้ใช้เงื่อนไขการเก็บส่วนร่วมเหมือนเดิม

ประกันภัยรถยนต์, ประกันรถยนต์ ,ประกันชั้น1, โบรกเกอร์, ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส, ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส, ต่อประกันรถยนต์, broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ, ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์

กรณีตัวอย่่าง ค่าความเสียหายส่วนแรก

ประกันชั้น2พลัสประกันชั้น3พลัสประักันชั้น3 นั้นจะถูกระบุความเสียหายสวนแรกสำหรับความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (รถของเราเอง) ไว้ที่ 2,000 บาท  จะจ่าย 2,000 นี้ก็ต่อเมื่อเราเป็นฝ่ายผิดและต้องการซ่อมรถตัวเองเท่านั้น

แต่ในปัจจุบันนี้บริษัทประกันภัยได้ออกแผนใหม่ คือ ประกันภัยชั้น 1 ประหยัดซึ่งความคุ้มครองจะเหมือนชั้น 1 ทุกประการพร้อมทั้งยังสามารถเคลมได้ทุกกรณี  แต่จะมีค่าเสียหายส่วนแรก ตั้งแต่ 3500-5000 บาท  ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่แผนและบริษัทประกันภัย

กรณีใช้รถผิดประเภท   จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ซื้อประกัน  ซื้อรถยนต์โดยระบุไว้ว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล  แต่ตอนเกิดอุบัติเหตุพบว่าเอารถไปรับจ้าง  ซึ่งนั่นจะมีผลที่ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงกว่าการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล  กรณีเช่นนี้  หากบริษัทประกันพิสูจน์ได้ว่ามีการใช้รถยนต์คันดังกล่าวผิดประเภท  ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบเอง  คือ 2000 บาทแรก  สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ประกันภัยรถยนต์, ประกันรถยนต์ ,ประกันชั้น1, โบรกเกอร์, ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส, ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส, ต่อประกันรถยนต์, broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ, ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์

อธิบายเพิ่มเติม คำว่า Deductible และ Excess ทั้งสองคำนี้ดัดแปลงมาให้หมายความว่า “ค่าเสียหายส่วนแรก” เหมือนกัน Deductible จะมีระบุในกรมธรรม์ แต่คำว่า Excess จะใช้สำหรับการแจ้งเคลม และกรณีมี หรือระบุคู่กรณีชัดเจนไม่ได้

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย Asn Broker

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Asn Broker Blog , Asn Broker Blogspot , Asn Broker Exteen , Asn Broker Wikidot , Asn Broker on WordPress

ขอฝากกิจกรรม ไว้ด้วยนะครับ  กิจกรรม จับ แจก ฟรี ตั๋วหนัง !! 

ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Asn Broker Campaign

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันชั้น1,โบรกเกอร์,ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส,ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส,ต่อประกันรถยนต์,broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ,ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s